ลงทะเบียน
หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้อันเนื่องมาจากข้อมูลสูญหาย หรือเป็นนักศึกษาเก่าก่อนจะมีการเก็บข้อมูล ผู้ที่จะขอเอกสารสามารถดำเนินการสมัครสมาชิกใหม่โดยใช้ข้อมูลการศึกษา ณ ช่วงเวลานั้น
  หรือ