ระบบตรวจสอบเกรดรายวิชาในห้องเรียน Buffer

หากนักศึกษามีข้อสงสัยเรื่องเกรด กรุณาติดต่ออาจารย์ผู้สอนประจำวิชา

รายละเอียด