ประกาศทั้งหมด

image_ตรวจสอบการคำนวณเงินคืน ส่วนลดค่าลงทะเบียนเรียน 1/2564
ตรวจสอบการคำนวณเงินคืน ส่วนลดค่าลงทะเบียนเรียน 1/2564

ดูประกาศ

image_ตรวจสอบการคำนวณส่วนลดค่าเล่าเรียน 10% ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (กรณีได้รับเงินคืน)
ตรวจสอบการคำนวณส่วนลดค่าเล่าเรียน 10% ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (กรณีได้รับเงินคืน)

ดูประกาศ

image_ลิงค์เรียนออนไลน์รายวิชาพื้นฐาน ภาคการศึกษาพิเศษ/25654
ลิงค์เรียนออนไลน์รายวิชาพื้นฐาน ภาคการศึกษาพิเศษ/25654

ค้นหาโดยการระบุรหัสวิชาให้ถูกต้อง PHY102, PHY104, CHM103, MTH112, LNG120, LNG220, LNG223

ดูประกาศ

image_ประกาศรายวิชาที่นักศึกษาใหม่ต้องลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี 1/2565
ประกาศรายวิชาที่นักศึกษาใหม่ต้องลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี 1/2565

ดูประกาศ

image_ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่  ภาคการศึกษา 1/2567
ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษา 1/2567

ค้นหาโดยการระบุ หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
กรณีไม่พบข้อมูลหรือข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ 02-470-8148 เพื่อแก้ไขข้อมูล
ทั้งนี้หากท่านไม่แจ้งแก้ไขข้อมูลดังกล่าวจะถือว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

ดูประกาศ

image_ตรวจสอบลำดับบัณฑิต 63-64 สำหรับเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบลำดับบัณฑิต 63-64 สำหรับเจ้าหน้าที่

ดูประกาศ

image_รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 2565
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 2565

ค้นหาโดยการระบุ รหัสนักศึกษา

ดูประกาศ

image_ระบบติดตามสถานะการจัดส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ของบัณฑิต ปีการศึกษา 2565
ระบบติดตามสถานะการจัดส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ของบัณฑิต ปีการศึกษา 2565

บัณฑิตสามารถตรวจสอบสถานะโดยกรอกรหัสนศ. และกดปุ่ม Submit

ดูประกาศ

image_TEST ประกาศสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ Track 2
TEST ประกาศสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ Track 2

ค้นหาข้อมูลจากเลขที่ใบสมัคร หรือ ชื่อนามสกุล

ดูประกาศ

image_(ตาล) TEST ประกาศสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ Track 2
(ตาล) TEST ประกาศสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ Track 2

ค้นหาข้อมูลจากเลขที่ใบสมัคร หรือ ชื่อนามสกุล

ดูประกาศ

image_ประกาศรายวิชาที่นักศึกษาใหม่ต้องลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี 1/2566
ประกาศรายวิชาที่นักศึกษาใหม่ต้องลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี 1/2566

ดูประกาศ

image_ตรวจสอบรายชื่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษา 2/2566
ตรวจสอบรายชื่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษา 2/2566

ค้นหาโดยการระบุ รหัสนักศึกษา

ดูประกาศ

image_ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่รหัส 66 ที่ต้องรับเงินคืนค่ายืนยันสิทธิ์
ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่รหัส 66 ที่ต้องรับเงินคืนค่ายืนยันสิทธิ์

นักศึกษาที่มีรายชื่อคืนเงินตามประกาศนี้ คือ นักศึกษาใหม่ที่ได้ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ล่วงหน้า แต่ลงทะเบียนไม่ครบตามจำนวนเงินจากการลงทะเบียนไม่ครบ หรือการลดรายวิชาเรียน มหาวิทยาลัยฯ คืนเงินค่าหน่วยกิตในส่วนที่ลงไม่ครบให้เต็มจำนวน

ดูประกาศ

image_Exam Schedule Period 1
Exam Schedule Period 1

Check your name and exam date. If your name is missing, please contact Registrar's Office, otherwise you are not allowed to enter the exam.

ดูประกาศ

image_รายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา2563และ2564 ที่รับปริญญาบัตรร่วมกับบัณฑิตปีการศึกษา 2565
รายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา2563และ2564 ที่รับปริญญาบัตรร่วมกับบัณฑิตปีการศึกษา 2565

กรุณาตรวจสอบโดยใช้รหัสนักศึกษา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Line : @regiskmutt
โทร. 02-4708356, 02-4708420

ดูประกาศ

image_รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 2566
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 2566

ค้นหาโดยการระบุ รหัสนักศึกษา

ดูประกาศ

image_รายชื่อบัณฑิตฝึกซ้อม 12 พฤศจิกายน 2566
รายชื่อบัณฑิตฝึกซ้อม 12 พฤศจิกายน 2566

ค้นหาโดยการระบุ รหัสนักศึกษา

ดูประกาศ

image_SFA ประกาศ_อ้อ
SFA ประกาศ_อ้อ

ทดลอง

ดูประกาศ

image_ประกาศรายชื่อทุนการศึกษา TEST (Nidnoi)
ประกาศรายชื่อทุนการศึกษา TEST (Nidnoi)

นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประกาศรายชื่อทุนการศึกษา TEST (Nidnoi)

ดูประกาศ

image_ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ปี 2566
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ปี 2566

กรอกรหัสนักศึกษาเพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

ดูประกาศ

image_ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาทุนกู้ยืม ที่ไม่บันทึกเลขที่บัญชีธนาคาร ทำให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถโอนเงินคืนนักศึกษาได้ อัพเดท วันที่ 6 ธ.ค.66
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาทุนกู้ยืม ที่ไม่บันทึกเลขที่บัญชีธนาคาร ทำให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถโอนเงินคืนนักศึกษาได้ อัพเดท วันที่ 6 ธ.ค.66

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาทุนกู้ยืมที่ไม่บันทึกเลขที่บัญชีธนาคารทำให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถโอนเงินคืนนักศึกษาได้ นักศึกษาสามารถตรวจสอบผ่าน รหัสนักศึกษาและเลขบัตรประชาชน

วันที่ 06/12/2023

ดูประกาศ

ระบบทดลองคำนวณเกรด Buffer Class จาก I เป็น D

ดูประกาศ

ระบบตรวจสอบเกรดรายวิชาในห้องเรียน Buffer

หากนักศึกษามีข้อสงสัยเรื่องเกรด กรุณาติดต่ออาจารย์ผู้สอนประจำวิชา

ดูประกาศ

image_ข้อมูลผลการเรียนนักศึกษา Buffer Class
ข้อมูลผลการเรียนนักศึกษา Buffer Class

ดูประกาศ

ตรวจสอบสถานะนักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้าระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 01/04/2024

ดูประกาศ