ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษา 1/2567

ค้นหาโดยการระบุ หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
กรณีไม่พบข้อมูลหรือข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ 02-470-8148 เพื่อแก้ไขข้อมูล
ทั้งนี้หากท่านไม่แจ้งแก้ไขข้อมูลดังกล่าวจะถือว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

รายละเอียด

ข้อปฎิบัติของนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษา 1/2567

1. นักศึกษาใหม่ที่ตรวจสอบรหัสนักศึกษาเรียบร้อยเเล้ว สามารถกำหนดการและกิจกรรม ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
https://regis.kmutt.ac.th/web/new-students/">https://regis.kmutt.ac.th/web/new-students/

2. การสมัคร Internet Account สามารถดำเนินการสมัครหลังจากกรอกประวัติเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างน้อย 1 วัน
 หากไม่ทำการสมัคร Internet Account นักศึกษาจะไม่สามารถเข้าระบบลงทะเบียน หรือระบบอื่น ๆ ของ มจธ.
 ได้เช่น MODLINK

3. รูปถ่ายของนักศึกษาระดับบัณฑิต ห้าม!!!!! ชุดครุย  ชุดข้าราชการ หรือ ชุดฟอร์มของหน่วยงาน
 https://regis.kmutt.ac.th/nstudent/upload1-2563/Slide2.JPG">https://regis.kmutt.ac.th/nstudent/upload1-2563/Slide2.JPG

 4. หากนักศึกษาไม่ดำเนินการมอบตัวนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นภายใน
 สิงหาคม 2567 จะถือว่านักศึกษา สละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา


หากมีปัญหาติดต่อ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา เบอร์โทร. 02-470 8147–8151, 8154, 8340-8341
Email. regist@kmutt.ac.th
Line ID : @regiskmutt