ประกาศรายวิชาที่นักศึกษาใหม่ต้องลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี 1/2565

รายละเอียด

นักศึกษาใหม่ต้องตรวจสอบรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียน ดังนี้
1. ประกาศรายวิชาและกลุ่มเรียน LNG พื้นฐานภาษาอังกฤษ
** สำหรับวิชานี้ เมื่อนักศึกษาเข้าสู่ระบบลงทะเบียน ระบบจะเลือกกลุ่มเรียนไว้ให้แล้ว ไม่ต้องกดเลือกใหม่ **
- นักศึกษาต้องตรวจสอบรายวิชาและกลุ่มเรียนตรงว่าตามประกาศ
- นักศึกษา 1 คน จะเรียน LNG เพียง 1 วิชา 1 กลุ่ม ตามประกาศเท่านั้น (เปลี่ยนกลุ่มเรียนไม่ได้)

2. ตรวจสอบรายวิชา GEN101 พลศึกษา ประเภทกีฬาที่เปิดสอนแยกตามกลุ่มเรียน
** สำหรับวิชานี้ เมื่อนักศึกษาเข้าสู่ระบบลงทะเบียน ระบบจะให้นักศึกษาเลือกกลุ่มแต่ไม่แสดงประเภทกีฬา ดังนั้น ต้องตรวจสอบก่อนว่ากลุ่มที่จะเลือกเป็นกีฬาอะไรก่อนลงทะเบียน **
- นักศึกษาต้องตรวจสอบรายวิชา GEN101 กลุ่มวิชาพลศึกษา (แบ่งกลุ่มตามประเภทกีฬา)
- โดยมหาวิทยาลัยได้แบ่งจำนวนนักศึกษาต่อกลุ่มตามแผนรับแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกกลุ่มที่ยังว่างอยู่เท่านั้น กรณีที่กลุ่มเต็มจะไม่สามารถเลือกลงทะเบียนได้
- ในภาคการศึกษาแรกจะมีเพียงบางสาขาวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียน รายวิชา GEN101 กลุ่มวิชาพลศึกษา เท่านั้น สำหรับสาขาวิชาที่ยังไม่มีตางรางเรียน GEN101 ในภาคการศึกษานี้ จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป
- ข้อมูลตารางเรียน GEN101 : https://kmutt.me/gen101

3. ตรวจสอบรายวิชาตามแผนการเรียน (แยกตามหลักสูตร)
** สำหรับรายวิชาทั้งหมดตามแผนการเรียน เมื่อนักศึกษาเข้าสู่ระบบลงทะเบียน ระบบจะแสดงรายวิชาทั้งหมดขึ้นมาให้นักศึกษา นักศึกษาต้องกดเลือกกลุ่มเรียนเองทุกรายวิชา **