ประกาศรายวิชาที่นักศึกษาใหม่ต้องลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี 1/2566

เลขบัตรประจำตัวประชาชน=None

รายละเอียด

ประกาศรายวิชาที่นักศึกษาใหม่ต้องลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี 1/2566
นักศึกษาใหม่ต้องตรวจสอบรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบทั้ง 3 ส่วน ก่อนลงทะเบียนเรียน ดังนี้

ส่วนที่ 1 | ตรวจสอบรายวิชาและกลุ่มเรียน LNG พื้นฐานภาษาอังกฤษ

 • LNG ตรวจสอบรายวิชา และกลุ่มเรียน
  https://pas.kmutt.ac.th/share/a/5wppq/ ค้นหาด้วย เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • นักศึกษา 1 คน จะเรียน LNG เพียง 1 วิชา 1 กลุ่ม ตามประกาศเท่านั้น (เปลี่ยนกลุ่มเรียนไม่ได้)
 • สำหรับรายวิชา LNG120 และ รายวิชา LNG221 ระบบจะแสดงรายวิชาขึ้นมาให้ สามารถเลือกกลุ่มเรียนเองได้เลย
 • เฉพาะนักศึกษาที่ต้องเรียน LNG220 ต้องกดลบรายวิชา LNG120 ที่แสดงขึ้นมาในระบบออกก่อน แล้วให้กดเพิ่มรายวิชา LNG220 ด้วยตนเอง
 • เกณฑ์คะแนน TGAT
  1. คะแนน TGAT1 0-55 คะแนน จะเริ่มเรียนที่รายวิชา LNG120 General English
  2. คะแนน TGAT1 56 คะแนนขึ้นไป จะเริ่มเรียนที่รายวิชา LNG220 Academic English
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ 024708716 (ในวันเวลาทำการ 08:30-16:30 น.)


ส่วนที่ 2 | ตรวจสอบรายวิชา GEN101 พลศึกษา ประเภทกีฬาที่เปิดสอนแยกตามกลุ่มเรียน

 • สำหรับวิชานี้ เมื่อนักศึกษาเข้าสู่ระบบลงทะเบียน ระบบจะให้นักศึกษา เลือกกลุ่มแต่ไม่แสดงประเภทกีฬา
  ดังนั้น ต้องตรวจสอบก่อนว่ากลุ่มที่จะเลือกเป็นกีฬาอะไรก่อนลงทะเบียน
 • GEN101 ตรวจสอบประเภทกีฬาแยกตามกลุ่มเรียน
  https://pas.kmutt.ac.th/share/a/5wppq/ ค้นหาด้วย เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • โดยมหาวิทยาลัยได้แบ่งจำนวนนักศึกษาต่อกลุ่มตามแผนรับแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกกลุ่มที่ยังว่างอยู่เท่านั้น กรณีที่กลุ่มเต็มจะไม่สามารถเลือกลงทะเบียนได้
  ในภาคการศึกษาแรกจะมีเพียงบางสาขาวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียน รายวิชา GEN101 กลุ่มวิชาพลศึกษา เท่านั้น
 • ข้อมูลตารางเรียนรวมรายวิชา GEN101 : https://regis.kmutt.ac.th/enroll/schedules-1-66/GEN101.pdf

ส่วนที่ 3 | ตรวจสอบรายวิชาตามแผนการเรียน (แยกตามหลักสูตร)

สำหรับรายวิชาทั้งหมดตามแผนการเรียน เมื่อนักศึกษาเข้าสู่ระบบลงทะเบียน ระบบจะแสดงรายวิชาทั้งหมดขึ้นมาให้นักศึกษานักศึกษาต้องกดเลือกกลุ่มเรียนเองทุกรายวิชา