ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา "The White Elephant" ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เปิดรับสมัครทุนการศึกษา The White Elephant”
ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษาที่ มีความตั้งใจเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการนี้คณะอนุกรรมการ
คัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้มี
ผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุน มูลค่าทุนละ 5,000 บาท

รายละเอียด

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เปิดรับสมัครทุนการศึกษา The White Elephant”
ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษาที่ มีความตั้งใจเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการนี้คณะอนุกรรมการ
คัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้มี
ผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุน มูลค่าทุนละ 5,000 บาท