ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่รหัส 66 ที่ต้องรับเงินคืนค่ายืนยันสิทธิ์

นักศึกษาที่มีรายชื่อคืนเงินตามประกาศนี้ คือ นักศึกษาใหม่ที่ได้ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ล่วงหน้า แต่ลงทะเบียนไม่ครบตามจำนวนเงินจากการลงทะเบียนไม่ครบ หรือการลดรายวิชาเรียน มหาวิทยาลัยฯ คืนเงินค่าหน่วยกิตในส่วนที่ลงไม่ครบให้เต็มจำนวน

หมายเลขบัตรประชาชน=None

รายละเอียด

นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ โปรดเข้าระบบ New ACIS สำหรับนักศึกษา เพื่อบันทึกเลขบัญชีธนาคาร

- เข้าสู่ระบบ https://sinfo.kmutt.ac.th/ เลือกเมนู "ลงทะเบียนรายวิชา" > เลือก "บันทึกเลขบัญชีธนาคาร" > บันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง

- โปรดดำเนินการทันที กรณีบันทึกข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง นักศึกษาจะได้รับเงินคืนรอบแรก ในช่วงเดือนกันยายน 2566

- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ในวันเวลาทำการ 024708154 หรือ 024708340

คำถามที่พบบ่อย

- กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา ในรายวิชาที่นักศึกษาลดออกไป ระบบจะเรียกเก็บเงินเพิ่ม นักศึกษาจะต้องดำเนินการสำรองจ่ายค่าหน่วยกิตไปก่อน

- เนื่องจากค่ายืนยันสิทธิ์เป็นค่าธรรมเนียมคนละอัตราไม่สามารถใช้ทดแทนกันได้ นักศึกษาต้องขอรับเงินคืน และต้องชำระเงินเพิ่ม