ลิงค์เรียนออนไลน์รายวิชาพื้นฐาน ภาคการศึกษาพิเศษ/25654

ค้นหาโดยการระบุรหัสวิชาให้ถูกต้อง PHY102, PHY104, CHM103, MTH112, LNG120, LNG220, LNG223

กรอกรหัสวิชาที่ต้องการค้นหา

รายละเอียด

นักศึกษาต้องดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบให้เรียบร้อยก่อนเข้าชั้นเรียน เข้าสู่ระบบลงทะเบียน https://sinfo.kmutt.ac.th/

รายวิชาที่เปิดสอนพื้นฐานที่เปิดสอน

  • PHY102 GENERAL PHYSICS FOR SCIENCE STUDENTS II
  • PHY104 GENERAL PHYSICS FOR ENGINEERING STUDENTS II
  • CHM103 FUNDAMENTAL CHEMISTRY
  • MTH112 CALCULUS II
  • LNG120 GENERAL ENGLISH
  • LNG220 ACADEMIC ENGLISH
  • LNG223 ENGLISH FOR WORKPLACE COMMUNICATION