ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา "กองทุนทรัพย์สงวนบุญ" ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา "กองทุนทรัพย์สงวนบุญ" ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการนี้คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้มีผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 3 ทุน มูลค่าทุนละ 20,000 บาท

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา "กองทุนทรัพย์สงวนบุญ" ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการนี้คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้มีผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 3 ทุน มูลค่าทุนละ 20,000 บาท